Wybierz kategorię
BIELIZNA MESKA
BIELIZNA NOCNA
STROJE KĄPIELOWE
DODATKI
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Dostępne płatności
Producent
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.calusna.pl

Spis treści:

§ 1. [Postanowienia ogólne]

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

§ 4. [Płatność]

§ 5. [Dostarczenie towaru]

§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

§ 7. [Reklamacje]

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 

 

§ 1. [Postanowienia ogólne]

1.Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą www.calusna.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu przez www.calusna.pl (zwany dalej Sprzedawcą) z nabywcami.

2.Niniejszy regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz Nabywcą.

3.Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę działającego pod firmą Handel Art. Przemysłowymi-Bielizna, Krąplewo ul.Okrężna 9 62-060 Stęszew, numer NIP 7771773270, numer REGON 639706946, tel.693823651. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.calusna.pl 

§ 2. [Rejestracja użytkownika]

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.

2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:

Dane osobowe:

- Imię i nazwisko;

- Adres E-mail

- W przypadku zakupu przez firmę dodatkowo: Nazwa firmy, Nip

Dane teleadresowe osoby rejestrującej:

- Ulica, Dom/Lokalu

- Kod pocztowy, Miejscowość;

- Województwo

- Telefon

- Kraj

Twoje Hasło

- Hasło

- Potwierdzenie hasła

 

Brak poprawnej rejestracji uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

3. Pod dokonaniu prawidłowej rejestracji zostanie wysłany mail z prośbą o aktywację konta. Aby aktywować konto należy kliknąć w link podany w wiadomości wysłanej na e-mail podany przy rejestracji a następnie wpisać unikalny identyfikator.

4. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 

§ 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji]

 

1. W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego koszyka.

2. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Następnie należy wybrać formę przesyłki oraz formę płatności. Dostępne formy płatności zostały opisane w &4. Jeżeli wysyłka zamówienia ma być zrealizowana na inny adres należy zaznaczyć odpowiednią opcję i uzupełnić dane adresowe.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji "wyślij zamówienie" dostępnej na dole strony.

4. Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:

- Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;

- Sposobie dostawy oraz jej kosztach;

- Aktualnym statusie zamówienia

5. Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dokonania płatności przy płatności przelewem bankowym, autoryzacji płatności kartą kredytową, złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze towaru z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Do momentu przekazania zamówienia do realizacji, nabywca może zmienić dane teleadresowe bądź anulować zamówienie. Po tym terminie zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwe.

7. Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:

- Braku towaru w magazynie;

- Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową

- Błędu systemu komputerowego.

8. W wypadku określonym w ust. 7 Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować nabywcę o przewidywanym terminie opóźnienia realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego.

9. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sprzedawca poinformuje niezwłoczne Nabywca o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

 

§ 4. [Płatność]

 

1. Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:

- Płatność przy użyciu mechanizmu DotPay (www.dotpay.pl)

- Przelew - płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy NR KONTA:

WBK Bank Zachodni

77 1090 1476 0000 0001 1622 9641

 

2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru.

3. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.

4. W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, Sprzedawca przekazuje towar kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę i jej autoryzacji.

5. W przypadku, gdy nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

 

§ 5. [Dostarczenie towaru]

 

1. Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

2. Czas dostarczenia towaru do nabywcy od dnia przekazania towaru do realizacji wynosi ok trzech dni roboczych z wyjątkiem produktów przy których znajduje się prośba o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów. Nie może on być jednak dłuższy niż 21 dni.

3. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Dostawa towaru następuje wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00

5. Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

6. W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

7. Dla skuteczności odmowy przyjęcia towaru Nabywca powinien wypełnić stosowne dokumenty przewozowe. Nie wypełnienie tych dokumentów uważane będzie za przyjęcie towaru przez Nabywcę.

 

§ 6. [Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem]

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone Sprzedawcy w terminie do 10 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.

4. Towar może być zwrócony tylko wtedy, gdy nie był używany, uszkodzony lub zniszczony oraz jest sprawny technicznie i kompletny oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

5. W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru na własny koszt Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu wystawionym przez Sprzedawcę dla towaru, z zaznaczonym polem "zwrot".

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje w wypadkach sprzedaży towarów będących nagraniami wizualnymi oraz audialnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, gdy Nabywca usunie ich oryginalne opakowanie (np. folię), a także towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu.

7. Sprzedawca zwraca Nabywcy cenę towaru przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru przed Sprzedawcę.

 

§ 7. [Reklamacje]

 

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru (zgodnie z przepisami o zawieraniu umów na odległość Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów). Towar taki nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.

Towar należy odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego na własny koszt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego bądź adresu. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty dostawy i odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Sklepu www.calusna.pl. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

 

Przed odesłaniem wadliwego produktu prosimy wszystkich Klientów o kontakt drogą elektroniczną na adres reklamacje@calusna.pl w celu ustalenia adresu wysyłki towaru.

 

 

§ 8. [Ochrona danych osobowych]

 

1. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.

2. Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych.

3. Danych osobowych Nabywcy, Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

4. Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sprzedawcę.

 

§ 9. [Postanowienia końcowe]

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych regulujących sprzedaż konsumencką.

2. W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.

4. Regulamin wszedł w życie w dniu 1.12.2012

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Aktualna Data: 2020-01-19 01:46
© calusna.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.